Zonguldak Karadeniz Ereğli Çekişmeli Boşanma Avukatı

Kendi içinde anlaşmalı ve çekişmeli olarak iki başlığa ayrılan boşanma davaları Aile Mahkemesi tarafından görülmekte ve karara bağlanmaktadır. Boşanmanın tüm hukuki sonuçlarında anlaşmaya varamayan taraflar, çekişmeli boşanma davası açarak resmi surette yollarını ayırmaya karar verirler.

Çekişmeli boşanma davasında hüküm verilebilmesi için bazı koşulların yerine getirilmiş olması gerekir. Bu koşullar şu şekilde özetlenebilir:

  • Davanın usule uygun biçimde açılması
  • Kanunda ifade edilen boşanma sebeplerinin en az bir tanesinin varlığı
  • Boşanma nedeninin açık, net ve soruya yer bırakmaksızın ifade edilmesi
  • Öne sürülen boşanma nedeninin ispat edilmesi
  • Boşanmaya sebep gösterilen durum ve olayların hâkim tarafınca vicdanen kabul edilmesi

Bu ve diğer şartlar sağlandığı takdirde çekişmeli boşanma davalarında hüküm verilmektedir.

Boşanma davası söz konusu olduğunda davanın niteliği ister çekişmeli ister anlaşmalı olsun her iki durumda da avukat mecburiyeti yoktur. Fakat, çekişmeli boşanma davasında gerek dilekçenin tam ve muntazam bir şekilde yazılması gerekse tanık-delil unsurlarının lehte sonuç verecek şekilde tanzim edilmesi ve en nihayetinde yasal haklar korunurken menfaat kaybı yaşanmaması için alanında yetkin bir boşanma avukatı ile birlikte hareket etmek isabetli olacaktır. Zonguldak Karadeniz Ereğli Çekişmeli Boşanma avukatı noktasında Yavuz Arabuluculuk ve Hukuk Bürosu müvekkil hak ve menfaatlerini üstün tutmakta ve sunduğu danışmanlık ve vekillik hizmetini bu izan ile sunmaktadır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Dava açılırken yasaca belirlenen prosedüre uygun şekilde açılmalıdır. Bu bakımdan çelişmeli boşanma davasını açacak bireyin tecrübeli bir boşanma avukatı ile birlikte hareket etmesi, kanunda belirtilen şartlara uyulmaması nedeniyle davanın reddedilmesi olasılığını ortadan kaldıracaktır.

Dava dilekçesi (Kimlik fotokopisi ve delillerin de eklenmesi) ile birlikte gerekli harç ve giderler yatırılarak Aile Mahkemesi’nde açılır. Delil kısmına; hukukun delil kabul ettiği unsurlar eklenmeli ve varsa tanık bilgileri de yazılmalıdır. Davanın açılmasından boşanma kararının kesinleşmesine değin sürecin tamamının idaresinde Hukuk Büromuz ve yetkin çekişmeli boşanma avukatımız sayesinde yasal haklarınızı muhafaza edebilirsiniz.

Bizi Arayın